Bibliografi 1975 – 2021

2017

Från ett cafébord i Paris – om vänskap, tristess och samtalets nyanser (Libris)

Den religiösa människan –  introduktion till religionspsykologi (tills m Geels, A) 4:e uppl. (Natur och kultur)

2014

Den dolda dörren. Om rädslan inför döden (Natur och kultur)

2013

Bokkapitel

Den lilla frasen-om musik och mystik i Prousts roman. Ingår i En plats i tiden – om Marcel Proust. Atlantis 2013 – nov

HJALMAR SUNDÉN. Svenskt biografiskt lexikon 2013.

Tidskrift

Att bevara den inre stillheten mitt i bruset. Pilgrim 2 2012

Min läsning – Universitetet sept 2013 ( se owewikstrom.se)

Krönikor

Om vikten av att gå åt fel håll Dagen jan Den dolda dörren utdrag ur ett samtal Dagen, mars, Vad lär oss sommaren kamrater? Dagen juli:  sept 

Kyrkans Tidning KT Fastlagssöndagen, maj, 17 efter trefaldighet sept

Intervju

Kirkelig dagblad jan 2013

2012

Tidskrifter

Att bevara självrespekt och integritet, Kyrkomusikernas tidning, 3

Inför Pensionen, Intervju Kyrkans tidning maj 2012

Samtal får en annan tyngd om man försöker undvika djupsinne  – det andliga samtalets skilda nivåer. Vasa teater Höstprogram 2012

Krönikor

 Läs en gång till morfar Dagen Jan Att undgå avklädandet, Dagen maj,Att läsa storstans dolda skikt Dagen juni, Samtal får en annan tyngd om man försöker undvika djupsinne Dagen  aug, Andlighet i varumärkesbranschen Dagen Aug 2012, Självmorden minskar – utom bland unga Dagen nov Småprat, låtsaslyssnande och middagskonversation. Dagen dec.

——————————————————————————

BÖCKER, ÖVERSÄTTNINGAR OCH MEDVERKAN I TRYCKTA SKRIFTER/ + /ARTIKLAR I TIDSKRIFTER/+ /(RECENSIONER

(alfabetisk ordning Originalutgåva av böcker med fet stil.

1975

Guds ledning – en psykologisk studie av åldrandets fromhet. Doktorsavhandling. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis Psychologia Religionum, nr 4.

1980–1989

Att spjärna mot udden – kliniskt religionspsykologiska perspektiv. I: Åkerlund, A.: Morgonrodnadens vingar – en religiös uppgörelse. Uppsala: Religionspsykologisk skriftserie 6, s. 163–190.

De ofrånkomliga orden – psykologiska studier i modern svensk skönlitteratur. Stockholm: Gummessons, 1982.

(tillsammans med Antoon Geels): Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin. Lund: Plus ultra, 1985.

(tillsammans med Antoon Geels): Den religiösa människan. Andra utvidgade uppl. Stockholm: Natur och Kultur, 1989.

Drömmen som forskningsområde mellan teologi och psykologi. I: Wikström, O. (red.): I drömmen – en syn om natten. Delsbo: Åsak, 1988, s. 89–112.

Existentiella frågor och ledarskap. Alkoholen och chefen. Stockholm: SAF:s förlag, 1988, s. 11–27.

Gör livsfrågorna rumsrena! Livets mysterier. En bok om ungdomar och livsfrågor. Stockholm: Barn och ungdomsdelegationen, 1989, s. 19–26.

Hognestad, O. & Rian, D. (red.): Barn i krise – religiöse barndomserfaringer. Barnesjel och kristentro. Trondheim: Religionsvetenskapligt institutt, 1988, s. 69–81.

Hypnos, symboldrama och religion. Besatthet, spontan religion och extas. Åbo: Åbo Akademis Skriftserie, 1984.

(redaktör): I drömmen – en syn om natten. Delsbo: Åsak, 1988.

Jung, yoga och symbolens funktion. I: Franck, O. (red.): Mystik och verklighet. En festskrift till Hans Hof. Delsbo: Åsak, 1987, s. 75–95.

Mental imagery and religion. Theory and experiment. I: Lans, J. (red.): Current issues in the psychology of religion. Amsterdam: Rodopi, 1986, s. 153–163.

Mytens psykologiska funktion. Ett tema i C G Jungs och S Freuds brevväxling 1908–1913. Uppsala: Religionsvetenskaplig skriftserie, 2, 1983.

Raskolnikov – den kluvnes väg till helhet i Dostojevskijs Brott och straff. Lund: Doxa, 1982.

Religion och åldrande. Ett religionspsykologiskt perspektiv. I: Tornstam. L. (red.): Äldre i samhället. Stockholm: Liber, 1983.

(redaktör): Religionspsykologi nu. Religionspsykologiskt symposium Sigtuna 13-14 jan 1987. Uppsala: Religionspsykologisk skriftserie, 2, 1987.

Sigmund Freuds religionskritik. En översikt. Stockholm: Religionssociologiska institutet, 1989.

Stöd eller börda? Religionens roll i psykiatri och psykoterapi. En religionspsykologisk studie. Stockholm: Skeab, 1980.

(tillsammans med C. E. Brattemo): Sven Lidman mellan psykologi och teologi: ett symposium kring litteratur, biografi och psykologi. Uppsala: Teologiska institutionen, Religionspsykologiska skrifter, 1986.

1990–1999

Aljosjas leende, Om gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratur. Stockholm: Natur och Kultur, 1997.

(redaktör) Att se det dolda – om New age och ockultism inför millennieskiftet. Stockholm: Natur och Kultur, 1998.

Att uthärda lidandet. Om existentiella frågor och religion i psykiatrisk vård. I: Erikson, B. E. & Qvarsell, R. (red.): Hur skall själen läkas? Stockholm: Natur och Kultur, 1997, s. 243–254.

(tillsammans med Valerie DeMarinis) Clinical psychology of religion: emerging cultural and multicultural questions from European and North American voices. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1996.

Den innelåsta evighetens bultande nävar. I: Bergstrand, G. (red.): Evighetens ansikte. Delsbo, Åsak, 1990, s. 158–166.

Den outgrundliga människan. Livsfrågor, psykoterapi och själavård. Stockholm: Natur och Kultur, 1990.

Det bländande mörkret. Om andlig vägledning och psykologi i vår tid. Örebro: Libris, 1994.

Dostojevskij då? I: Rosenberg, D. (red.): Från Alfons Åberg till Dostojevskij. Barnkonventionen genom litteratur. Stockholm: Rädda Barnen, 1999, s. 16–21.

Dårskapens vishet. I: Liksom regn och snö. Möte med den nya Bibeln. Stockholm: Bonniers, 1999, s. 206–218.

Fattbart men ändå omätligt. I. Bergstrand, G. (red.): Evighetens ansikte. Delsbo: Åsak, 1990, s. 123–134.

God as “acting agent” in psychotherapy. Theoretical remarks. I: DeMarinis, V. & Wikström, O.: Clinical psychology of religion. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1996.

Gudsfruktan – mötet med den som Är. I: Sundell, M. (red.): Stororden. Örebro: Cordia, 1999, s. 113–121.

Handledningens roll i det diakonala året. Forskningsrapport. Uppsala: Teologiska institutionen, Uppsala universitet, 1991, s. 65–88.

Häikäisevä primeys. Helsinki: Kirjaneliö, 1995. Finsk översättning av Det bländande mörkret.

Idéer som inte längre styr. I: Hård af Segerstad, P. (red.): Idéer som styr. En antologi om bärande idéer i vetenskap och samhällsdebatt. Uppsala: Institutet för personal- och företagsutveckling, 1996, s. 31–45.

Identitet och fördjupning. Om handledning i kyrkligt arbete. Stockholm: Verbum, 1992.

Livsfrågor och psykisk hälsa. I: Beskow, P.: Suicidalitet och existentiella frågor. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1992, s. 13–29.

Mystik och epilepsi hos Dostojevskij. Om kemi, reduktionism och teologi. I: Cullberg, J. Wikström,O (red.): Mänskliga gränsområden, Om extas, psykos och galenskap. Stockholm: Natur och Kultur, 1996, s. 160–177.

Mørkret som blender. Oslo: Luther Forlag, 1995. Norsk översättning av Det bländande mörkret.

New age, ockultism och pluralism – ideologiska och socialpsykologiska perspektiv. I: Att se det dolda. Stockholm: Natur och Kultur, 1998, s. 11-46.

Om Gud som den saknade. I: Bergstrand. G. (red.) Evighetens ansikte. Delsbo: Åsak, 1990, s. 53–61.

Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna. Stockholm: Natur och Kultur, 1993.

Om nödvändigheten av att vara djupt allvarlig. I: Lytsy, A.: Vetvärt. Om framtidens kunskaper och skolans roll. Stockholm: Svenska Kommunförbundet, 1998, s. 286–291.

Psychology and the phenomenology of religion. I: Brown, L. B. (red.): Religion, personality and mental health. New York: Springer, 1992, s. 48–69.

Psychotic (a-)theism. The cognitive dilemmas of two psychiatric episodes. I: Corveleyn, J. & Hutsebaut, D.: Belief and unbelief. International series in the psychology of religion. Amsterdam: Rodopi, 1994, s. 219–232.

(redaktör) Rit, symbol och verklighet, sex studier om ritens funktion. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 1994.

Ritens betydelse. I: Nattvardspastoral. Stockholm: Verbum, 1995, s. 41–50.

Ritual studies in the history of religions: A challenge for the psychology of religion. I: Heimbrock, H. G. (red.): Current studies on rituals. Amsterdam: Rodopi, 1990, s. 57–71.

Scandinavian Psychology of Religion. I: Henning, C. & Nestler, E. (utg.): Religionspsychologie Heute. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999, s. 29–59.

Sekter, kulter och samfund – en översikt. I: I god tro. Samhället och nyandligheten. Stockholm: Fritzes, 1998, s 29–51. (SOU 1998:113).

Själen och Gud. Religionspsykologiska perspektiv. I: Fagerberg, H. (red.): Själen och jaget – ett idéhistoriskt perspektiv. Hedemora: Gidlunds förlag, 1997, s. 165–177.

Soul recovery through remystification. Dostoevsky as a challenger of modern psychology. I: Fenn, R. & Capps, D. (red.): On losing the soul. Essays in the social psychology of religion. New York: SUNY Press, 1994, s. 119–137.

Tillvarons blå underton. Iakttagelser och betraktelser ur Sveriges Radio 1995–1996. Skellefteå: Artos, 1996.

Tio romerska  skisser. I: Bergstrand, G. (red.): Evighetens ansikte. Delsbo: Åsak, 1990, s. 83–95.

Transcendenserfarenheternas legitimeringskris. I: Elmlund, P. & Glans, K. (red.). Den välsignade välfärden. Stockholm: Natur och Kultur, 1998, s. 307–320.

Upplevelser i gudstjänsten – en religionspsykologisk modell. I: Forankring og fornyelse. Kristendom i endring. Oslo: Ikonforlaget, 1997, s. 182–196.

2000–2011

A kifurkeszhetetlen ember. Letkerdesek pszichoterapia, lelkipaszorlas. Budapest: Animula, 2000. Ungersk översättning av Den outgrundliga människan.

Arto kiel altaro? Pri la rolo de rito kaj mistiko en Aniaro. Stockholm: Eldona societa esperanto, 2004. Översättning till esperanto av Rit och myt i Aniara.

Att gestalta dårskapen. I: Östlund, M; Svalin, E Wikstrom, O.Apostllar Uppsala:Hera förlag. 2002.

Att älska livet mer än dess mening. Övningar och betraktelser. Stockholm: Natur & Kultur, 2010.

Bortenfor hvite strender och fortauskaféer. Om ytre og inre reiser. Oslo: Genesis, 2004. Norsk översättning av Ikonen i fickan.

(tillsammans med Antoon Geels): Den religiösa människan – en introduktion till religionspsykologin. Tredje omarbetade upplagan. Stockholm: Natur & Kultur, 2006.

Det bländande mörkret. Andra upplagan. Örebro: Libris, 2007.

Det förbisedda – Om Hylingers hyllande av vanlighet. I: Bråkenhielm, C. R. (red.). Modernitetens ansikten. Livsåskådningar i nordisk 1990-talslitteratur. Nora: Nya Doxa, 2001, s. 119–139.

Det religiöse mennesket. En introduktion till religionspsykologin. Köpenhamn: Gads forlag, 2001. Dansk översättning av Den religiösa människan.

(förord) Erixon, J.: Dostojevskij. Örebro: Cordia, 2004.

El elogia de la lentitudo. Pa promesa de una vida sin prisa. Bogota: Norma, 2005. Spansk översättning av Långsamhetens lov.

En liten vägledning till nåden. Örebro: Cordia, 2004.

Hellighetens envise vegren at forsvinne. Oslo:Genesis, 2005. Norsk översättning av Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna.

I huvudet på en mördare. I: Hammer, O. & Raudvere, C. (red.): Berättelser om ondskan. En historia genom tusen år. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2000, s. 195–225.

Ikonen i fickan – om yttre och inre resor. Stockholm: Natur och Kultur, 2004.

Ikonen i lommen. Köpenhamn: Boedal, 2006. Dansk översättning av Ikonen i fickan.

(förord) Fromm, E.: Kärlekens konst. Stockholm: Natur och Kultur, 2004.

La dolce indifferenza dell ´attimo. Milano: Longanesi & Co, 2004. Italiensk översättning av Långsamhetens lov.

Leve langsamheten. Oslo: Genesis, 2002. Norsk översättning av Långsamhetens lov.

Långsamhetens lov – eller vådan av att åka moped genom Louvren. Stockholm: Natur och Kultur, 2001.

Långsamhetens lov. Andra upplagan. Stockholm: Natur & Kultur, 2007.

Läsnän taito. Helsinki: Kirjapaja, 2002. Finsk översättning av Långsamhetens lov.

Matkalla olon mysterium. Helsinki: Kirjapaja, 2005. Finsk  översättning av Ikonen i fickan.

Musik och mystik hos Marcel Proust. I: Bråkenhielm, C. R. & Pettersson, T. (red.): Att fånga världen i ord. Skellefteå: Norma, 2002, s.117–146.

Människans behov av tröst. Snabbskiss genom ett århundrade. Malmö: Corona, 2000, s. 215–223.

Nödvändigheten av att buga sig – illustrationer till romanen Brott och straff. I: Lennervald, D. (red.): Torsten Billman, bildmakaren. Kungsbacka: ABF Norra Halland/Hallands Konstmuseum, 2010, s. 198–212.

Om helighetens och dess envisa vägran att försvinna. Andra utvidgade upplagan. Stockholm: Natur och Kultur, 2003.

Postmodernitet och själavård. I: Ekedahl, M. & Wiedel, B.: Mötet med den splittrade människan. Stockholm: Verbum, 2004, s. 73– 97.

Pyhden kaipuu. Helsinki: Kirjapaja, 2003. Finsk översättning av Tillvarons blå underton.

Pyhään salaisuus. Helsinki: Kirjapaja, 2004. Finsk översättning av Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna.

Religiös psykologi och religionspsykologi. I: Giertz, B.: Kyrkofromhet. Skellefteå: Artos, 2001, s. 181–206.

Salattu ihminen. Elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu. Helsinki: Kirjapaja, 2000. Finsk översättning av Den outgrundliga människan.

Silja ja sonti. Helsinki: Kirjapaja, 2002. Finsk översättning av Toccata.

Sonjas godhet – medkänsla i en självupptagen tid. Stockholm: Natur & Kultur, 2006.

Til langsamhetens pris – eller faren vid med knallert genom Louvren. Köpenhamn: Høst & Søn, 2003. Dansk översättning av Långsamhetens lov.

Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango. Stockholm: Natur & Kultur, 2008.

Toccata – om Bachs andliga universum, Iakttagelser och betraktelser. Skellefteå: Norma, 2000.

Toccata. Bachs andelige universum. Oslo: Genesis, 2001. Norsk översättning av Toccata. Om Bachs andliga universum.

Vom Unsinn mit der Harley durch den Louvre zu kurven. Zürich: Kontrapunkt, 2003. Tysk översättning av Långsamhetens lov.

Lengsel eller vemodet i finsk tango  Oslo: Genesis, 2011/12. Norsk översättning av Till längtans försvar.

Vasta rakkas antaa merkityksen Helsinki: Kirjapaja, 2011/12. Finsk översättning av Att älska livet mer än dess mening.

ARTIKLAR I TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER MM

1971–1979

Bibliography of Hjalmar Sundén. Professor Hjalmar Sundéns writings 1929–1977. Psychological Studies on Religious Man, 1978, 243–252.

Ekklesiogen vindfobi. Interaktion mellan emotiva och kognitiva element i en religiöst betingad neuros. En fallbeskrivning. Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 1978, 54, 165–171.

Inifrån. Att umgås med Dostojevskij. Skribent, 1979, 2, 3–4, 18–19.

Livssyn och skuldupplevelse. Människosyn och skuldupplevelse. Svenska kyrkans diakoninämnd, konferensrapport, 1978, 28–30, 1–18.

Psychotherapy and/or religion? Cognitive aspects on the relation between religion and psychotherapy. Proceedings of the Colloquy of European Psychologists of Religion, Nijmegen, Holland 1979.

Religion in psychiatric press 1972–1976. Psychological Studies on Religious Man, 1978, 195–218.

Religion, psykologi och neuros. Psykisk hälsa, 1978, 1, 22–37.

Sjukhusprästens roll. En explorativ undersökning. Trebetygsuppsats, stencil. Teologiska institutionen, Uppsala universitet, 1971.

Sjukhusprästens roll. Församlings och pastoratsförvaltning, 1972, 5, 177–180 samt 6, 209–219.

Själavård och/eller psykoterapi. Några synpunkter. Carex, 1978, 3, 102–108.

1980–1989

A case of ”possesion”. Genesis and therapy. Archiv für Religionspsychologie, 1980, 14, 212–227.

Att känna sig själv i sig själv. Om jagförlust och kultur. Vår lösen, 1987, 8, 452–460.

Att vara handledare i kyrkligt arbete. Praktiska och psykologiska synpunkter. Svenska kyrkans skriftserie, 1981, 18.

Barns religiösa föreställningar. Barn och familj, 1986, 3, 28.

Evangelium till den enskilde. Svensk pastoraltidskrift, 1981, 22, 936–939.

Existentiella frågor i psykoterapin. Psykologtidningen, 1988, 11–12.

Fattbart men ändå omätligt. Hyllningen av den lilla världen som en ”implicit teologi” i Ingmar Bergmans Fanny och Alexander. Tidskrift för Sjelesorg, 1986, 1, 25–32.

Finns det en levande mystik? Psykologtidningen, 1989, 12, 9–12.

Frihet för mig. Kyrkligt magasin, 1986, 4, 26–29.

Gud som en kollektiv projektion? Om sannings och funktionsfrågorna i Freuds religionspsykologi. Signum, 1989, 15, 7, 220–225.

Herrnhutism, Mariadyrkan och den heliga anorexin. Om psykoanalytisk teori i kyrkohistorien. Kyrkohistorisk årsskrift, 1987, 167–169.

Hjalmar Söderberg som samtalspartner. Budbäraren, 1989, 8.

Hjalmar Sundén som essayist. Årsbok för kristen humanism, 1986, 48, 168–170.

Hypnosis in the psychology of religion. Possessional experiences as interaction of emotion of cognition. An experimental study. Proceedings of the Colloquium of European Psychologists of Religion, 1983.

Krakow, Benares och Munkviken. Luleå stifts årsbok, 1986, 84–92.

Kristusbilden i Kristineberg. Historiska och religionspsykologiska aspekter. Kyrkohistorisk årsskrift, 1980, 80, 99–112.

La recherche de modeles dans la société contemporaine. Bullentin 21 Sémanaire oecumenique International, Strasbourg, 1987, 22–29.

Myten, hjärnan och Samuels Gud. En religionpsykologisk essay. Föreningen Lärare i religionskunskap årsbok, 1982.

Nationalencyklopedin, del 1–4. Lund, 1989–90. Artiklarna: ”Allport, G W, andligt äktenskap, andlig vägledning, andningsteknik, anlag, religiöst, alternativa medvetandetillstånd, audition, auktoritetstro, Berggrav, E., Björkhem, J., Frankl, V., Girgenssohn, K.

Om Gud som den saknade – en skiss. Gnosis, 1985, 2, 50–53.

Om vården av det inre livet. Svensk Kyrkotidning, 1985, 58, 710–711.

Omvändelsen – psykologiska synpunkter. Tro och liv, 1986, 3, 2–9.

Possession as a clinical phenomenon. A critique of the medical model. Religious ecstasy. Scripta Institutii Donneriani Åboiensis, 1982, XI, 87–102.

Possession as role-taking. Journal of Religion and Health, 1989, 28 (I), 26–35.

Präst och läkare. Religionspsykologiska och vetenskapsteoretiska synpunkter. Inter Medicos, 1981, 2, 24, 52–55.

Psalmboken som själasörjare. Svensk Kyrkotidning, 1987, 27–28, 254–355.

Psychology in the phenomenology of religion. A critical essay. Proceedings from the Fourth European Colloqium in Psychology of Religion, Nijmegen, 1988, 1–13, 20.

Religion och psykisk hälsa. Läkartidningen, 1985, 49, 4330–4331.

Religion som makt eller vanmakt. Om forskning, religion och psykoterapi. Tidskrift för psykoterapi, 1989, 13, 35–29.

Religionspsykologi – en gränsvetenskap. Psykologtidningen, 1985, 23,14–15.

Religionspsykologi i mitten av 1980 talet. Kritisk forum for praktisk teologi (Danmark), 1986, 26, 5–24.

Religionspsykologi och skönlitteratur. Teoretiska och metodiska problem. Religionspsykologiska skrifter, 1986, 1, 5–35.

Religionspsykologins förnyelse. Uppsala Nya Tidning, 28 november 1988.

Religionspsykologisk forskning. Uppsala Nya Tidning, 5 november 1985.

Roles, attributions and religion. Journal for the Scientific Study of Religion, 1987, 26, 3, 82–90.

Rysk andlighet – apropå ett 1000- årsjubileum. Svensk Kyrkotidning, 1988, 4, 34.

Själavården i framtidens kyrka. Halvårsskrift för praktisk teologi (Oslo), 1986, 2, 20–31.

Sven Stolpe i Sigtuna. Uppsala Nya Tidning, 5 mars 1986.

Varför blir människan religiös? Tvärsnitt, 1985, 3, 10–37.

Vart tog själen vägen? Om människokunskap, konst och den religiösa identiteten. Vår Lösen, 1988, 6, 386–396.

Ålderdomens religiositet. Tidskrift för Sjelesorg, 1983, 3.

Åldrande och religiositet. Tidskriftsöversikt. Religionssociologiska Institutets Skrifter, 1981, 7.

1990–1999

Ansvar, mening och sammanhang i en sekulariserad tid. Psykisk hälsa, 1996, 1, 19–32.

Att läsa långsamt. Om lyrik och teologi. Svensk Kyrkotidning, 1990, 612–615.

Att se det osynliga. Linköpings stifts stiftsbok, 1992, 55–69.

C G Jung ja symbolit. Vartija, 1991, 4, 104, 146–153.

C G Jung som teolog. Signum, 1992, 2, 18, 52–57

Darsán (to see) Lord Shiva in Varanasi.Visual processes and the representation of God by seven riksha-drivers. Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 1996, XVI, 105–117.

De religiösa symbolerna har vittrat. Svenska Dagbladet, 3 november 1996.

Depression and the absence of God – religious studies and/or theology in clinical research. Studia Theologica, 1998, 2, 120–147.

Det förbisedda – Om Hylingers hyllande av vanligheten. Vår lösen, 1999, 7–8, 614–626.

Det mörker där Gud döljer sig. Svenska Dagbladet, 25 juli 1998.

Det religiösa i religionen. Tro och liv, 1990, 2, 16-26.

Diana som andlig projektionsskärm. Svenska Kyrkans tidning, 1997 hittar ej.

Dårskapens vishet. Expressen, 17 juli 1999.

Dödsångest. Socialstyrelsens publikationer 1999-86.

Existentiella frågor ur ett funktionellt perspektiv. Hälsa och existentiella frågor, 1994, 95, 8,11–23.

Ta bort hittar ej Existentiella frågor ur ett funktionellt perspektiv. Suicid, 1995.

Freud beundrades ständigt av sina stumma husgudar. Svenska Dagbladet, 26 april 1999.

From facts to fiction.On the fragility of the scholarly glasses. Acta Universitatis Upsaliensis, 1997, 13, 171–178.

Gud som ”Gud” eller som Gud? Tidskrift for sjelesorg, 1990, 3, 29–34.

Gudstjänsten uttryck för vanmakt eller tillit, en essay om Harry Martinssons Aniara. Rit, symbol och verklighet, 1994, 6, 85–101.

Gudstjänstens psykologi och samhälleliga kontext. I: Konsten att gå i kyrkan. Tro och tanke, 1994, 4, 213–235.

Han upprätthåller sprickorna i vår kunskap. Det kollektivt omedvetna som en andlig reservoar. Svenska Dagbladet, 20 april 1997

Henric Schartaus Nådens ordning som religionspsykologiskt problem. Teoretiska och metodiska överväganden. Religion och Bibel. Nathan Söderblomsällskapets årsbok, 1998, 7–20.

Hjalmar Sundén in memoriam, Svenska Dagbladet, 8 januari 1994, samt Svensk teologisk kvartalsskrift, 1994, 4, 144.

Hon lider av godhet. Pilgrim, 1998, 2, 32–33.

Hur har du det med Gud? Om det kärnfulla väckelsespråkets särart. Från bygd och vildmark, 1994, 72–81.

In memoriam – Hjalmar Sundén. Svensk Religionshistorisk Tidskrift, 1995, 171.

Kapten Nemo, körsbärsträdet och psykoanalysen. Om övergångsobjekt och mystik hos Sven Delblanc s Livets ax och P O Enkvists Kapten Nemos bibliotek, Psykisk hälsa, 1993, 34, 24–36.

Kyrkorummet som livstolkande rum. Livsåskådning och kyrkobyggnad. En studie i attityder i Göteborg och Malmö. Tro och tanke, 1997, 157–166.

Lamento. Om våndan av att säga det som inte går att säga. Atalante, 1997, 12, 30.

Liturgy as experience – the psychology of worship – a theoretical and empirical lacunae. I: The problem of ritual, Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 1993, XV, 83–100.

Livets ax och mystiken. Signum, 1997, 8, 249–252.

Långsamhetens kultur. Ottar, 1995, 2, 59–66.

Neurologi och teologi. Om den metafysiska anemins genes. Läkartidningen, 1991, 34, 2600–2682.

New age. Ett spel med det heliga. Forskning och framsteg, 1998, 4, 13–17.

När Jesus blir kungen i djungeln. Kyrkans Tidning, 1995, 15.

Om andlig vägledning, djuppsykologi och språk. Svensk kyrkotidning, 1993, 42, 437–440.

Om C G Jung och symboler. Religio: Möte med indisk religion, 1992, 17–29.

Om Gud som den saknade. Gråstein og lengsel. Det teologiske fakultet, Praktisk teologisk seminar, Oslo, 1991, 72–79.

Om privatreligion och pietism. Själavårdens villkor i en narcissistisk tid. Tidskrift for Sjelesorg, 1994, 2–3, 14

Om själavård, privatreligion och framtiden. Svensk kyrkotidning, 1993, 89, 355–-357.

Pietismen är död, leve pietismen. Luleå stifts stiftsbok, 1992, 37–44.

Possession as role-taking. Journal of Religion and Health, 1995, 28, 1.

Psykoanalys i religionsvetenskaplig forskning. Psykologtidningen, 1990, 7, 4–11.

Psykoterapi som livsmening. Psykologtidningen, 1995, 9.

Relationen mellan psykoanalys och skönlitteratur. Finsk tidskrift, 1992, 6–7.

Religionspsykologi och döende. Nordisk tidskrift för palliativ medicin, 1994, 14-18.

Religionspsykologi och döende. Nordisk tidskrift för palliativ medicin, 1995, 4.

Rit, symbol och verklighet. Sex studier och ritens funktion. Tro och tanke, 1994, 6, 7–11.

Sekularisering som kollektiv glömska. Svensk kyrkotidning, 1994, 84–88.

Shivas dans. Kulturtidskriften Hjärnstorm, 1996, 56–47.

Själasörjarens dilemma. Pastoralpsykologisk forskning – ett försummat område. Svensk teologisk kvartalsskrift, 1990, 66, 163–170.

Själavården mellan språk och erfarenhet. Norsk teologisk tidskrift, 1997, 98, 67–77.

Skuld och ansvar. Skrifter från teologiska fakulteten i Åbo, 1994, 96–120.

Skuldens ofrånkomlighet och medlidandets styrka. Ariel, litterär tidskrift. 1993, 16–20.

Spiritualitet och yrkesidentitet. Om sekularisering inifrån och den pastorala handledningen. Ekumenisk orientering, 1991, 3, 5–12

Sprickor i muren. Harry Martinssons Aniara läst som dystopi. Gnosis, 1992, 4, 82–93.

Taking a step back – assessment of the psychology of religion. Psychologia et sociologia religionum. Acta Universitatis Upsaliensis, 1997, 13, 7–17.

The centripetal journey. Individualized religion in Sweden, as defence against plurality. Current Dialogue. World Council of Churches, december 1998, 12–20.

The integrity of the religious experience. I: Holm, N. G. & Belzen, J. (red.): Sundéns role theory – an impetus to contemporary psychology of religion. Religionsvetenskapliga skrifter, Åbo, 1994, 27, 17–26.

The psychology of religion in Scandinavia. International Journal for the Psychology of Religion, 1993, 3, 47–65.

The Silence of God – the use of “god” or “God” in psychotherapy. Crossing the boundaries in the psychology of religion: Case studies. Åbo Akademi Religionsvetenskapliga skrifter, 1999, 43, 187–200.

Till långsamhetens lov. Från bygd och vildmark, 1991.

Trohet mot vad? Pilgrim, 1997, 3, 6–12.

Tror religiösa människor på något? Religion och livsfrågor, 1992, 3, 18–19.

Upplevelser i samband med högmässa. Reslutat och teoretisk fördjupning. Religionssociologiska skrifter, 1993, 7, 121–148.

Vad hjälper oss skönheten mot Ondskan. Pilgrim, 1995, 1.

Vem skyddar människan mot människan? Sydsvenska Dagbladet, 18 maj 1999.

Vägen inåt och den deduktiva teologin. Svensk kyrkotidning, 1994, 43, 313–316.

2000–2011

Andlighet i varumärkesbranschen. Signum, 2005, 8, 47–50.

Att hantera tillvarons skörhet, 00-tal. Tidskrift för litteratur och konst, 2007, 24/25, 32–35.

Att prata på prov. Trots allt, 2002, 2, 28–29.

Bara en kollektiv livslögn? Svenska Dagbladet, 13april 2006.

De få vingar anden och psykoanalysen – en civilisationskritik. Divan, 2004, 1/2, 93–95.

De naturliga drifternas svåra moral. Kyrkans Tidning, 2003, 49, 20–21.

Den femte evangelisten, om J S Bach. Trots allt, 2004, 3, 24–26.

Den hvilande och bidande tron. Pilgrim, 2004, 4, 12–19.

Det gudomliga mörkret. Divan, 2000, 3–4, 36–-45.

Dostojevskij och nihilismens onda andar. Svenska Dagbladet, 1 september 2002.

Fadersbilden i Bilder av en far. Göteborgg. Starfalk.

Flykten från det svåra. Trots allt, 2002, 4/5, 24–25.

Frånvaro som närvaro. Pilgrim, 2009, 1, 36–39.

Helighetens kräver rymd. Arkitekturmuseums årsbok, 2006.

Himlaharpan – ett tema hos P O Enqvist. Psykisk hälsa, 2007, finner ej

Himmel och helvete: mord i Knutby. Kyrkans Tidning, 2004, 48, 24.

Högmodet som likgiltighetens moder. Loop, tidskrift för ledarskap, 2008, 8, 50–52.

Ibland måste man ge efter för sitt behov av tröst – om den religiösa trons roll i svårt lidande. Omsorg. Nordisk tidskrift för palliativ vård, 2000, 29–34.

Inomhuset är oändligt, Om Dostojevskijs och Powys mystik. Parnass, 2003, 15–18.

Internet, economy and ethics, Brainheart Magazine, 2000, 17.

Isten csendje –isten avagu –Isten a pszichoterapian. Pzicho-terapi (Budapest), 2000, 44–48. “Jag lydde bara Guds röst!” – om religiositet och psykisk störning.

Vandring och förvandling : förflyttning, förändring, framtid : Humanistdagarna vid Uppsala universitet, 2004.

Jublets kategori. Om J S Bach och det goda livet. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, 2000, 27–34.

Konsumtionen stjäl våra liv. Göteborgsposten, 19 juli 2007.

Kostymen sys i det tysta – om lyckan och dess frånsida. Kyrkans Tidning, 44, bil., 11–12.

Kyrkan behöver en ögats teologi. Svenska Dagbladet, 13 augusti 2001.

Lever vi i likgiltighetens tidsålder? Uppsala Nya Tidning, 3 februari, 2005.

Lycka. Forskning och framsteg, 2000 xxxxx HITTAR INTE

Mannen på Centralen. Fönstret, 2006, 4, 44–45.

”Norra Norrlands inland: Snö och kallare”: om snöns tysta tilltal. Bygd och vildmark, 2000, 12–22.

”Om hösten” av Jon Fosse. Förord till Dramatens program, januari 2002.

Ond bråd död i godhetens namn. Svenska Dagbladet, 29 september, 2004.

Oron för att inte hinna allt. Svenska Dagbladet, 17 juli 2001.

På gränsen. Om religionspsykologi och teologi. Trots allt, 2000, 1, 24–29.

Rastlösthetens anatomi, om sekularisering och teologi. Ung teologi, 2000, 57–61.

Religion och gudstro i jagets tjänst. Svenska Dagbladet, 24 januari, 2003.

Rollteorins religionspsykologi. Hjalmar Sundén i minne. Uppsala Nya Tidning, 23 november, 2008.

Skenbar gemenskap skymmer de stora frågorna. Äldre i centrum, 2003, 3, 12–13.

Synen på Gud efter Freud. Psykologtidningen, 2002, 23–24, 12–14.

Tankar om tiden. Arbetsterapeuten, 2005, 6–7.

Teologins reaktion på psykoanalysens religionskritik. Svenska Dagbladet, 24 december, 2000.

Tro som dialog med den andre – att psykologiskt analysera ett själavårdssystem. Divan, 2004, 1/2, 54–63.

Tro, erfarenhet, uppföljning. Loop, tidskrift för ledarskap, 2007, 4, 50–52.

Vad skall vi med kyrkan till? Trots allt, 2006, 2, 50–51.

Vart tog Jesus vägen? Svenska Dagbladet, 24 december, 2004.

Verklighetens omsättningshastighet. Religion och livsfrågor, 2004, 4, 14–20.

Vägen till en enkel kristen tro. Pilgrim, 2006, 3, 18–27.

RECENSIONER

1978–1980

Hedman, F.: Människosyn och vårdmodeller. Åbo: Åbo akademis förlag 1975. Årsbok för kristen humanism, 1978, 40, 170–172.

Hole, G.: Der Glaube bei Depressiven. Religionspsychopathologische Untersuchung. Stuttgart: Enke Verlag. 1974. Läkartidningen, 1978, 75, 3466–3467.

Kolsnaes, R.: Åbenbaring og oplevelse. Oslo: Luther Forlag, 1978. Årsbok för kristen humanism, 1979, 41, 87–93.

Winter, F.: Seelsorge an Sterbende und Trauernden. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 1976. Theologische Literaturzeitung 1978, 103, 776.

1980–1989

Brattemo, C. E.: Den inre världen och dess språk. Delsbo: Åsak, 1989. Uppsala Nya Tidning, 28 december 1989.

Duerr, H. P.: Drömtid. Om gränsen mellan det vilda och det civiliserade. Järfälla: Symposion, 1983. Årsbok för kristen humanism, 1983, 45-47.

Edwards, C.: Himmelsk hjärntvätt. Lund: Skeab, 1981. Årsbok för kristen humanism, 1981, 43, 190–192.

Frankl, V.: Gud och det omedvetna. Stockholm: Natur och Kultur, 1987. Årsbok för kristen humanism, 1988, 108–110.

Fromm, E.: Freuds psykoanalys – mästerskap och begränsningar. Stockholm: Natur och Kultur, 1980. St Lukasstiftelsens kvartalsmeddelanden, 1980, 27, 7–8.

Geels, A.: Mystikern Hjalmar Ekström 1885–1962. Malmö: Doxa, 1980. Kyrkohistorisk årsskrift, 1980, 80, 181–183.

Hillerdal, G.: I drömmen om natten. Stockholm: Proprius, 1982 och Bjerre, P. Drömmens helande kraft. Stockholm: Natur och Kultur, 1982. Svensk pastoraltidskrift, 1983,

Håkansson, K. Dubbla verkligheter. Om psykoterapi, social identitet och verklighetsuppfattning. Stockholm: Prisma, 1981. Årsbok för kristen humanism, 1982, 113-115.

Källstad, T.: Innerlighetens religion. Delsbo: Åsak, 1989. Svensk Kyrkotidning, 1989 42, 482–483.

Matthis, I.: Orden som fängslar oss. Stockholm: Norstedts, 1980. St Lukasstiftelsens kvartalsmeddelanden, 1980, 4, 9–10.

Meyers, D. E.: The positive thinkers, religion as pop psychology from Mary Baker Eddy to Oral Roberts. New York: Doubleday, 1980. Kyrkohistorisk årsskrift, 1981, 81, 220–221.

Sjödin, U.: Osynlig religion. En studie i metod och teori. Löberöd: Plus ultra, 1987. Svensk teologisk kvartalsskrift, 1987, 1, 81–85.

Stadler, K. Om psykoterapi och religion, några personliga funderingar. Lund: Skeab, 1979 och Sjöström, H. Själavård ifrågasatt – från Poul Bjerre till Göte Bergsten. Lund: Skeab, 1979. Årsbok för kristen humanism, 42, 1980, 237–241.

1990–1999

Alnaes, K.: Sabine. Stockholm: Norstedts, 1996. Signum, 1996, 8, 22, 248–250.

Barnaby, K. & D’Acierno, P. (red.): CG Jung and the humanities. London: Routledge, 1990. Press. Uppsala Nya Tidning, 6 juni 1991.

Blomqvist, H.: Vanmaktens makt. Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelssvit och Änkan. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, nr 35. Tidsskrift för litteraturvetenskap, 1999, 3–4, 170–173.

Brattemo, C. E.: Den inre världen och dess språk. Delsbo: Åsak, 1989. Tro och liv, 1990, 3, 37–38.

Bringeus, N.-A.: Folklig fromhet. Stockholm: Carlsson, 1997. Svenska Dagbladet, 14 januari 1997.

Capps, D. &Dittes, J. E. (red.): The hunger of the heart: Reflexions on the Confessions of Augustine. West Lafayette: Society for the scientific study of religion, 1989. Dagens Nyheter, Xxx.

Capps, D. & Dittes, J. E. (red.): The hunger of the heart. Reflexions on the Confessions of Augustine. West Lafayette: Society for the scientific study of religion, 1989. Signum, 1990, 8, 236–240.

Crafoord, C.: Platser för våra liv. Stockholm: Natur och Kultur, 1997. Expressen, 23 februari 1997.

Donn, L.: Freud och Jung – Vänskapen som brast. Johanneshov: Hammarström och Åberg, 1989. Årsbok för kristen humanism, 1990,109–110.

Frankl, V.: Psykiatern och själen. Stockholm: Natur och Kultur, 1992. Årsbok för kristen humanism, 1991, 114–115.

Frankl, V.:  Psykiatern och själen. Stockholm: Natur och Kultur, 1991. Årsbok för kristen humanism, 1992, 57. <jfr ovan> DETTA SKALL BORT

Freud, S.: Orientering i psykoanalysen samt Jaget och detet. Stockholm: Natur och Kultur, 1989. Årsbok för kristen humanism, 1990, 110–112.

Gröndahl, R.: Den gudomliga kroppen, en psykologisk tolkning av hinduisk saktism och tantrism. Stockholms universitet, Religionshistoriska avdelningen, 1999, nr 26–27. Psykologtidningen, 1999, 12–13, 26–27.

Hick, J. An interpretation of religion. Human responses to the transcendent. New Haven: Yale University Press, 1989. Dagens Nyheter, 5 september 1990.

Hoffman, B.: Hjärtats teologi. Mystikens plats hos Martin Luther. Delsbo: Åsak, 1989. Svensk teologisk kvartalsskrift, 1990, 66, 179–182.

Illman, S.: Vere adest. Religionspsykologisk tolkning av närvarotemat i Olof Hartmans romaner. Åbo: Åbo akademi, 1991. Svensk teologisk kvartalsskrift, 1992, 2, 156–159.

Jersild, P.C.: Humpty Dumptys fall. Livsåskådningsbok. Stockholm: Bonniers 1990. Svensk kyrkotidning, 1990. 596-599.

May, R.: Ropet efter myter. Stockholm: Norstedts, 1992. Årsbok för kristen humanism, 1993, 16–20.

Pohjanen, B.: Himlalots. Stockholm: Norstedts, 1996. Årsbok för kristen humanism, 1996, 96–97.

Reimers, E.: Dopet som kult och kultur. Stockholm: Verbum 1995. Svensk kyrkotidning 1995, 13, 553–556.

Stenström, C.: Förundran och förändring. Mystikens teori och livssyn. Delsbo: Åsak, 1995. Kyrkohistorisk årsskrift, 1995, 207–208.

Uddenberg, N.: Prometeus och dryaden. Stockholm: Natur och Kultur, 1989. Svensk kyrkotidning, 1990, 12, 486–487.

Wulff, D.: Religionspsykologi, 1–2. Lund: Studentlitteratur, 1994. Psykologtidningen, 1994, 50, 212–214.

2000–2011

Ankarloo, B.: Satans raseri. Stockholm: Ordfront, 2007. Kyrkans tidning, 2007, 21, 22.

Bodin, P. A.: Ryssland – idéer och identiteter. Skellefteå: Norma, 2000. Svenska Dagbladet, 5 december 2000.

Coetzee, J. M.: Den långsamme. Stockholm: Bromberg, 2005. Kyrkans tidning, 2004, 41, 24–25.

Cullberg, J.: Gustaf Fröding och kärleken. Stockholm: Natur och Kultur, 2004. Kyrkans tidning, 2004, 20, 22–23.

Cullberg, J.: Mitt psykiatriska liv. Stockholm: Natur & Kultur, 2007. Kyrkans tidning, 2007, 37, 36.

Cullberg, J.: Psykoser. Ett humanistiskt och biologiskt perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur, 2000. Vår lösen, 2000, 4–5, 354–358.

Danielsson, U.: Den bästa av världar, skapelse slump, apokalyps och död.  Stockholm: Bonnier, 2008. Kyrkans tidning, 2008, 15, 24.

Dostojevskij, F.: BRÖDERNA KARAMAXOS . Kyrkans tidning, 2006, 47, 26. ( Lena!detta var Gävle föreställningen= >

Dostojevskij, F.: Bröderna Karamasov, teaterrec., Kyrkans tidning, 2011, 10, 22. ( Lena dett var samma föreställning några år senare i sthlm)

Freud, S. Neuros och psykos. Samlade skrifter, VII. Stockholm: Natur och Kultur, 2001. Dagen, 13 september 2001.

Geiger, J.: The third man factor: surviving the impossible.  New York: Weinstein Books, 2009. Kyrkans tidning, 2009, 48, 24.

Rec av Gröndahl, R. Den gudomliga kroppen: en psykologisk tolkning av hinduisk saktism och tantrism. Religionshistoriska institutionensn skifter, 2000, Psykologtidningen, 2001, 12/13, 26–27.

Hoeg, P.: Den tysta flickan. Stockholm: Norstedt, 2007. Kyrkans tidning, 2007, 11, 30–31.

Kjellkvist, E. B.: De får vingar: anden och psykoanalysen – en civilisationskritik. Stockholm: Carlsson, 2004. Divan, 2004, 93–95

Kornhall, P.: Livets ord: kontroll och manipulation i Jesu namn.  Stockholm: Leopard, 2010. 

Kyrkans tidning, 2010, 23, 24.

Lindgren, T.: Norrlands akvavit. Stockholm: Norstedt, 2007. Kyrkans tidning, 2007, 38, 26.

Malik, K.: Man, beast and zombie. London: Phoenix, 2002. Dagens forskning, 2002, 6, 25.

Mankell, H. Darwins kapten, teaterrec. Kyrkans tidning, 2010, 46, 26.

Palm, G.; Den svenska högtidsboken. Stockholm: En bok för alla, 2000. Expressen, 4 juni 2000.

Skytte, G. & Stinissen, W.: Ansikte mot ansikte. Skellefteå: Artos, 2010. Kyrkans tidning, 2010, 27, 24.

Rec Henning, c & Nestler,e (utg.): Religionspsychologie Heute. Berling Peter Lang.. Svenska Dagbladet, 24 december 2000.

Tengström, S. & Norström, B. Z.: Kragstenarnas hemlighet. Uppsala: Z-produktion, 2011. Svenska Dagbladet, 29 mars 2011.

van Huysteen, W.: Ensamma i världen. Människans särställning inom naturvetenskap och teologi. Nora: Nya Doxa, 2008. Kyrkans tidning, 2008, 21, 12.