Bibliografi 1971-2008

Bibliografi 2008-1971
2008
 Bok
Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango. Natur och kultur.
 Artikel
Högmodet som likgiltighetens moder. Loop Tidskrift för ledarskap, 2008, 8, 50-52
Rollteorins religionspsykologi. Hjalmar Sundén i minne, UNT 2008-11-23
 
Recension
W van Huysten Ensamma i världen. Människans särställning inom naturvetenskap och teologi. Kyrkans tidning, 2008. 21, 12
 Ulf Danielsson Den bästa av världar, skapelse slump, apokalyps och död. Kyrkans Tidning, 2008, 15. 24
2007
 
Böcker
 Andraupplagor
Det bländande mörkret. Örebro: Libris, 227 sid (1994)
 Långsamhetens lov  Natur o Kultur. 211 s. (2001)
 
Artiklar
Himlaharpan – ett tema hos PO Enqvist. Psykisk Hälsa ??
 Att hantera tillvarons skörhet, 00-tal. Tidskrift för litteratur och konst 2007, 24/25. 32-35
 Tro, erfarenhet, uppföljning. Loop tidskrift för ledarskap 2007, 4, 50-52
 Konsumtionen stjäl våra liv. Göteborgsposten, 2007-07-19
Rec
Johan Cullberg, Mitt psykiatriska liv. Kyrkans Tidning, 2007, 37.36
Bengt Ankarloo, Satans raseri, Kyrkans Tidning 2007, 21. 22
Peter Hoeg. Den tysta flickan. Kyrkans Tidning,2007, 11, 30-31.
 
2006
Böcker
Sonjas godhet- medkänsla i en självupptagen tid. Stockholm. Natur:Kultur. 211 sid
Sonjas godhet- medkänsla i en självupptagen tid. Stockholm. Bonnier:Audio:Ljud bok.
 
Andra upplagor
Den religiösa människan -en introduktion till religionspsykologin. Tredje omarb upplaga Stockholm:Natur och Kultur 366 sid
Ikonen i fickan – om yttre och inre resor.2: omarbetade upplagan. Stockholm Natur:Kultur/pocket( 2004)
 
Översättningar av böcker
Ikonen i lommen. (Ikonen i fickan, 2004). Köpenhamn:Boedal
 Bokkapitel
Helighetens kräver rymd Årsbok:Arkitektur – museum
 ”Jag lydde bara Guds röst artikel ” Universitets årsbok.
 Fadersbilden Bilder av en far, var?
 
Artiklar
Mannen på centralen. Fönstret, 4, 44-45.
Dostojevkij. Kyrkans tidning 2006,47, s 26. Teaterrec.
 Vägen till en enkel kristentro. Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning 2006,
häfte 3, sida 18-27
 Bara en kollektiv livslögn? Svenska Dagbladet 2006-04-13
 Vad skall vi med kyrkan till Trots allt 2006. 2 50-51
 
2005
Böcker
Översättningar
Hellighetens envise vegren att forsvinne Oslo:Genesis. (Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna, 2004)
El elogia de la lentitudo. Pa promesa de unda vida sin prisa   Norma: Bogota Colombia (Långsamhetens lov, 2001)
 Matkalla olon Mysteriu (Ikonen i fickan, 2004) Helsinki:Kirjapaja
 Artiklar
Lever vi i likgiltightens tidsålder, (Dödssynderna) UNT 2005 02 03.
Andlighet i varumärkesbranchen. Signum , 8, 57-50.
 Kostymen sys i det tysta – om lyckan och dess frånsida, Kyrkans Tidning  44, bil, s 11-12,
 Recension
Den långsamme. Kyrkans Tidning  41, 24-25 Bok rec Coetzee
 2004
 Böcker
Ikonen i fickan – om yttre och inre resor. Stockholm: Natur och Kultur 255 sid
Ikonen i fickan. Ljudinspelning : Natur och Kultur
En liten vägledning till nåden Örbro:Cordia
 
Översättningar
Bortenfor hvite strender och fortauskaféer Om ytre og inre reiser. Oslo: Genesis ( Ikonen i fickan 2004 )
Pyhään Salaisuus (Helighetens vägran att försvinna 2003) Helsinki: Kirjapaja
La dolce indifferense dell ´Attimo (Långsamhetens lov,2001)
Bokkapitel
Postmodernitet och själavård – kap i ”Mötet med den splittrade människan”,
Stockholm: 2004 Verbum sid 73 – 97.
 Arto kiel altaro? Pri la rolo de rito kaj mistiko en Aniaro. (Rit och myt i Aniara) Eldona societa esperanto.
 
Artiklar
 De få vingar anden och p sykoanalysen – en civilisationskritik, Divan  2004, Häfte, 1/2, 93—95.
 Tro som dialog med den andre – att psykologiskt analysera ett
självavårdssystem. Divan 2004, hft 1/ 2 sid 54-63
 Vart tog Jesus vägen? Svenska Dagbladet  2004 12 24
 Himmel och helvete:mord i Knutby. Kyrkans Tidning 48. s 24
 Den hvilande och bidande tron. Pilgrim. Tidskrift för andlig vägledning 4, 12-19
 Verklighetens omsättningshastighet Religion och Livsfrågor, 4, 14-20.
 Ond bråd död i godhetens namn Svenska Dagbladet  2004 09 29
 
Recensioner
Johan Cullberg Gustaf Fröding och kärleken.  Kyrkans tidning, hft 20,22-23
Den femte evangelisten om JS Bach Trots allt 3, 24-26
 Förord
Jan Erixon, Dostojevskij. Örebro: Cordia, 2004
Fromm, Erich,: Kärlekens konst, Stockholm:Natur och Kultur, 2004
 2003
 
Böcker
Om helighetens envisa vägran att försvinna 2:a utvidgade upplagan Stockholm: Natur o Kultur
 
Översättningar
Til langsamhetens pris – eller faren vid att köra knallert genom Louvren (Långsamhetens lov 2001). Köpenhamn: Höst o Sön.
Vom unsinn mit det Harley Davidsson durch den Louven zo fahren. Oeschs erlag
 
Pyhden kaipuu. (Tillvarons blå underton 1997) Helsinki Kirjapaja
 
Artiklar
De naturliga drifternas svåra moral: Essay Kyrkans Tidning hft 49. 20-21
 Skenbar gemenskap skymmer de stora frågorna. Äldre i centrum,2003, hft 3, 12-13
 Inomhuset är oändligt, Om Dostojevskijs och Powys mystik. Parnass,2003, 15-18
 Religion och gudstro i jagets tjänst Svenska Dagbladet  2003 01 24
 
2002
 Böcker
Översättning
Leve langsamheten(Långsamheten 2001) Oslo:Genesis förlag
Silja ja sonti (Toccata 2000) Helsinki:Kirjapaja
Läsnän taito Långsamhetens lov 2001 Helsinki: Kirjapaja
 
Bokkapitel
Musik och mystik hos Marcel Proust – Ingår i ”Att fånga världen i ord”. Red
Bråkenhielm. CR. Artos:Norma 2002,117-146
 Att gestalta dårskapen Apostlarna: Uppsala, 2002. Michel Östlund.
 
Artiklar
Synen på Gud efter Freud, Psykologtidningen 2002, hft 23-24,  12-14.
 Flykten från det svåra Trots allt 4/ 5 sid 24-25
 Förord till ”Om hösten”av Jon Fosse Dramatens program jan 2002
 Att prata på prov. Trots Allt, 2002, 2. 28-29.
Recensioner
Dostojevskij och nihilismens onda andar. Svenska Dagbladet 2002 09 01
Ken Malik ”Man beast and zombie”. Dagens Forskning.2002,6, 25.
 
2001
Böcker
Långsamhetens lov – eller vådan av att åka moped genom Louvren . Stockholm:Natur o Kultur.
 Översättning
Toccata. Bachs andelige universum. ( Toccata. Om Bachs andligauniversum 2000) Oslo: Genesis
Det religiösa mennesket. En introduktion till religionspsykologin (Den religiösa människan 1999)Köpenhamn: Gads forlag
 
Bokkapitel
Det förbisedda – Om Hylingers hyllande av vanlighet i ”Modernitetens ansikten. Livsåskådningar i nordisk 1990talslitteratur, red CR Bråkenhielm.
Nora: Nya Doxa sid ”. 119-139.
 Religiös psykologi och religionspsykologi I Bo Giertz Kyrkofromhet Skellefteå:Artos 181-206.
 Det gudomliga mörkret. Om den mystiska föreningen, Diwan 2001, 36-45.
Recensioner
Neuros och psykos. Freuds saml skrifter Dagen 2001 09 13
 Kyrkan behöver en ögats teologi Svenska Dagbladet  2001 08 13
 Teologins reaktion på psykoanalysens religionskritik. Svenska Dagbladet 2000 12 24
 Ryssland. Rec av Per Arne Bodin, Svenska Dagbladet 2001-12-12
 Psykoser.Rec av Johan Cullberg Psykoser Vår lösen 20014/ 5 354-358
 Den gudomliga kroppen rec Run Gröndal. Den himmelska kroppen, Psykologtidningen  12/ 13 26-27
 
2000

 

 

Böcker
Toccata – om Bachs andliga universum, Iakttagelser och betraktelser.           Skellefteå:Norma 2000. 159 sidor
 A kifurkeszhetetlen ember. Letkerdesek pszichoterapia, Lelkipaszorlas.
Budapest: Animula 260 s. Ungers översättning  Den outgrundliga människan. Ny utvidgad upplaga. Natur o Kultur 1999.
 Salattu Ihminen. Elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu. Kirjapaja Helsinki, 2000. 470 s. Översättning av” Den outgrundliga människan. Om livsfrågor, psykoterapi och religion.” Ny utvidgad upplaga Natur o Kultur 1999.

 

Kapitel i böcker
”I huvudet på en mördare”  Berättelser om ondskan. En historia genom tusen år. Wahlström/Wifstrand. 2000, red Olav Hammer och Catharina Raudevere, s 195-225.
 ”Människans behov av tröst. Snabbskiss genom ett århundrade”                     Anno. Bokförlaget Corona AB. 2000;  s  215-223.
”Norra Norrlans Inland: Snö och kallare” om snöns tysta tilltal Bygd o Vildmark, 2000, s 12-22.
 ”Jublets kategori. Om JS Bach och det goda livet”.  Årsbok för Kristen Humanism och samhällssyn, 2000, 27-34.

Artiklar

”Isten csendje – ”isten” avagu – ”Isten” a pszichoterapian”  Pzicho-terapi, Budapest, február 2000, 44-48.
Rastlösthetens anatomi, om sekularisering och teologi Ung teologi, Oslo,2000, 57-61
 Det förbisedda – Om  Hylingers hyllande av vanligheten Vår lösen, 7-8, 1999, 614-626
 Det gudomliga mörkret, Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, 2000, nr 3-4, sid 36-45
 På gränsen. Om religionspsykologi och teologi, Trots Allt 2000, 1, 24-29
 Ibland måste man ge efter för sitt behov av tröst – om den religiösa trons roll i svårt lidande. Omsorg. Nordisk tidskrift för palliativ vård, 2000, 29-34
 Internet, economy and ethics, Brainheart Magazine Commentary 2000, p17
Lycka                                                                          Forskning o framsteg xx

Recensioner

Profana psalmer” Rec.  av Den svenska högtidsboken. Göran PalExpressen . 4 juni 2000.
”Förnuftets tunna hinna”  Essay om Johan Cullberg, Psykoser. Ett humanistiskt och biologiskst perpspektiv. Natur o Kultur 2000                                          
Vår lösen, 2000, 4-5, 354-358
Den sanna bilden av  Ryssland.    Rec artikel av Per Arne Bodin Ryssland – ideer och identiteter. Artos 2000.   Svenska Dagbladet 5 dec 2000
”Teologins reaktion på psykoanalysens religionskritik, Understrecket –  om ”Religionspsychologie Heute” (Hrsg Henning Walter Sparn, Springer 430                                                                                Svenska Dagbladet 24 dec 2000.
 
1999
Artiklar
The Silence of God- – the use of “god” or “God” in psychotherapy. Crossing the boundaries in the pscychology of religion: Case studies. Ed b Belzten, Corveleyn, J. Åbo Akademi. Religionsvetenskapliga skrifter 43, 1999,187-200
Scandinavian Psychology of Religion. Religionspsychologie Heute. Hrsg. Henning, C och Nestler, E. Frankfurt am Main Peter Lang. , 1999, 29-59
Dösdångest. Socialstyrelsens skrifter 1999,
Freud beundrades ständigt av sina stumma husgudar
Rec av Rizutto. AM. Why did Freud rejet God ? A psychodynamic interpretation. Yale University Press. Understreckare Svenska Dagbladet 26 april 1999.
Dårskapens vishet. Ingår i Liksom Regn och snö, möte med den nya Bibeln. Bonniers. 206-218 samt Expressen 17 juli 1999.
Gudsfruktan – mötet med den som Är. I boken Stororden, red Sundell, M. Örebro:Cordia, 1999, 113-121.
Dostojevkij då? Infår i ”Från Alfons Åberg till Dostojevskij. Barnkonventionen genom litteratur. Red Rosenberg, D. Rädda Barnen, 1999, 16-21
Vem skyddar människan mot människan? Sydsvenska Dagbladet 18 maj 1999
Recensioner
Recension av dr avh av Helene Blomqvist: ”Vanmaktens makt. Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelssvit och Änkan”  Skrifter utg av Litt vet inst Gbg  nr 35, Tidsskrift för Litteraturvetenskap 1999, 3-4, 170-173
Kropp och religion. Rec av Run Gröndahl. Den gudomliga kroppen, en psykologisk tolkning av hinduisk saktism och tantrism. Stockholms Universitet, Religionshistoriska avdelningen, 1999, 26-27.                                                                                                                      Psykologtidningen 12-13, s 26-27.
 
1998
Bok
Att se det dolda – om New Age och ockultism inför millenieskiftet. Stockholm, NoK. (red Wikström, O.)
Kapitel i bok
Transcendenserfarenheternas legitimeringskris. Den välsignade välfärden. Red Elmlund, P & Glans. K. NoK,1998,  307-320
Artiklar
New Age , ockultism och pluralism – ideologiska och socialpsykologiska perspektiv. I Att se det dolda, 1998, p 11-46.
Depression and the Absence of God – religious studies
and/or theology in clinical research. Studia Theologica 2, 1998  pp. 120-147.
7
The centripetal journey. Individualized religion in Sweden, as defence against plurality. Current Dialogue. World Council of Churches, dec 1998, 12-20
Sekter, kulter och samfund – en översikt. Ingår i ”I god tro.Samhället och nyandligheten. SOU; 113, 1998, s 29-51
Henric Schartaus Nådens ordning som religionspsykologiskt problem. Teoretiska och metodiska överväganden. Religion och Bibel. Nathan Söderblomsällskapets Årsbok, 1998, 7-20
New Age. Ett spel med det heliga. Forskning och Framsteg, 1998, 4, 13-17
Det mörker där Gud döljer sig. Rec art av Lossky, Vl. Östkyrkans mystiska teologi. Artos 1997,  Svenska Dagbladet understreckare 25 juli 1998.
Hon lider av godhet. Pilgrim, 1998 2, 32-33
Om nödvändigheten av att vara djupt allvarlig. Ingår i Vetvärt. Om framtidens kunskaper och skolans roll. Svenska Kommunförbundet. 286-291
Recensioner
Platsjournaler. Rec av Crafoord, C Platser för våra liv. NoK 1997. i Expressen 23 febr 1997
 1997
Böcker
Aljosjas leende, Om gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratur,  Natur och Kultur 1997, 245 s
Artiklar
Taking a step back – assessment of the Psychology of Religion. Psychologia et sociologia religionum. Ed Wikström, O. Belzen, J Acta Universitatis Upsaliensis, 13, 7-17.
From facts to fiction.On the fragility of the scholarly glasses. Taking a step back – assessment of the psychology of religion. Psychologia et sociologia religionum. Ed Wikström, O. Belzen, J Acta Universitatis Upsaliensis, 1997, 171-178
Själen och Gud. Religionspsykologiska perspektiv. I Själen och jaget – ett idéhistoriskt perspektiv. Red Fagerberg, H. Gidlunds förlag, 1997,   165-177
Att uthärda lidandet. Om existentiella frågor och religion i psykiatrisk vård. I ”Hur skall själen läkas? Red Erisson BE, Qvarsell R. NoK, 1997, 243-254.
Själavården mellan språk och erfarenhet. Norsk teologisk Tidskrift. 1997, 98, 67-77
Upplevelser i gudstjänsten – en religionspsykologisk modell, ingår i ”Forankring og förnyelse. Kristendom i endring. Ikonforlaget, Oslo, 1997,  182-196
Kyrkorummet som livstolkande rum. Livsåskådning och kyrkobyggnad. En studie i attityder i Göteborg och Malmö. Red Bäckström.A. Tro och Tanke, 1997, 157-166
Livets ax och mystiken. Signum, 1997, 8, 249-252
Trohet mot vad?  Pilgrim, 3, 1997,  6-12
Han upprätthåller sprickorna i vår kunskap. Det kollektivt omedvetna som en andlig reservoar. Understreckare i Svenska Dagbladet. 20 april 1997
Lamento. Om våndan av att säga det som inte går att säga. Atalante. Konsttidskrift, 1997,  12, 30
Diana som andlig projektionsskärm. Svenska Kyrkans tidning, 1997
Recension
Hur blev gudsomhaver bolibompa?  Rec av Bringeus,Folklig fromhet, Svenska Dagbladet, 14 jan 1997
 
1996
Böcker
Tillvarons blå underton, iakttagelser och betraktelser ur Sveriges Radio 1995-1996.  Skellefteå Artos.  95 sid
Artiklar
God as ”acting Agent” in Psychotherapy. Theoretical remarks.
In: Clinical Psychology of Religion. Proceedings from a Euroamerican
colloquium. Stockholm: FRN 1996.
Darsán (to see) Lord Shiva in Varanasi.Visual processes
and the representation of God by seven ricksha-drivers. Scripta Instituti
Donneriani Aboensis, XVI,1996,  pp. 105-117.
Mystik och epilepsi hos Dostojevskij. Om kemi, reduktionism och teologi. I Mänskliga gränsområden, Om extas,psykos och galenskap, Natur och Kultur, Red Cullberg, H Johannisson, K, Wikström, O. 1996, 160-177
Ideer som inte längre styr. Ingår i ”Ideer som styr. En antologi och bärande idéer i vetenskap och samhällsdebatt” Red Hård av Segerstad, P. IPF. Glunten, 1996, s 31-45.
Ansvar, mening och sammanhang i en sekulariserad tid. Psykisk Hälsa nr 1, Tema Sammanhang och mening. 1996,  19-32
Ritens betydelse. Ingår i Nattvardspastoral. Verbum, 1996, 41-50
Shivas dans. Kulturtidskriften Hjärnstorm, 1996, 56-47
De religiösa symbolerna har vittrat. Svensk Dagbladet 1996, Kultur 3 nov
Recensioner
Historien om Spielrein, Jung och Freud. Rec av Alnaes, K. Sabine. Sthlm Norstedts, Signum 8, 1996, 22, 248-250
Karamazov i Norrbotten. ”Rec av Pohjanen, B Himlalots. Årsbok för Kristen humanism, 1996,96-97
 
 

SKRIVET   1995 ( ej redigerat)

 
Vad hjälper oss skönheten mot Ondskan  Pilgrim 1
F  •• The Integrity of the Religious Experience. Ed. N.G. Holm 2.
F  •• Soul Recovery through Remystification.  Chap Princeton USA, July 1995,
F  •• Religionspsykologi och döende. Nord Tidskrift för Palliativ medicin 4
F  •• Skulden och ansvaret – Åbo Akademis skriftserie. 5
F  •• Den kollektiva glömskan – SKT – om Peder Thaléns bok 6
F  •• Svar på Jacobson SKT 7
F  •• Existentiella frågor ur ett funktionellt perpektiv – Suicid (FRN) 8
F  •• Psykoterapi som livsmening. Till Psykologtidningen 9
R  •• Rec av Rel fil. Stenström. KHÅ 10
F  •• Långsamheten Ottar1.3. 11
F  •• Översättningar till Norska +  Finska av Det bländande mörkret 1995 ht 12
F  •• Dopet som rit”. Rec. av Reimers till SKT 13
F  •• Hjalmars dödsruna i Svensk religionshistorisk forskning 14
P  •• Advent ”När Jesus blir kungen i djungeln” Kyrkans Tidning 15
Förundran. Rec av Stenström, C. Förundran och förändring. Mystikens teori och livssyn. Kyrkohistorisk Årsskrift, 1995, 207-208
Dopet. Rec av Reimers, E. Dopet som kult och kultur. Verbum 1995. Svensk Kyrkotidning 553-556
In memoriam – Hjalmar Sundén, Svensk Religionshistorisk Tidskrift. 171
Långsamhetens kultur. Ottar, 2, 1995, 59-66
 
1994
Böcker
Det bländande mörkret. Om andlig vägledning och psykologi i vår tid. Örebro:Libris.
Artiklar
Soul recovery thorugh remystification. Dostoevsjy as a challenger of modern Psychology, ingår i ”On losing the soul. Essays in the social psychology of religion. Ed Fenn, R. & Capps, D. SUNY Press, NY, 1994 119-137
The integrity of the religious experience. Ingår I Sundens role theory – an impetus to contemporary psychology of religion. Ed Holm NG & Belzen, J, Religionsvetenskapliga skrifter 27, Åbo, 17-26
Hjalmar Sundén in memoriam, Svenska Dagbladet 8 jan 1994, samt Svensk teologisk kvartalsskrift, 1994, 4, 144.
Psychotic (a-)theism. The cognitive dilemms of two psychiatric episodes. Ingår I Belief and unbelief. International Series in the psychology of religion. Amsterdam-Atlanta. Rodopi 1994, 219-232
Rit symbol och verklighet. Sex studier och ritens funktion. Red Wikström, O.  Tro och tanke, 1994, 6, s 7-11
Gudstjänsten uttryck för vanmakt eller tillit, en essay om Harry Martinssons Aniara. I Rit, symbol, och verklighet, 1994, 6, 85-101
Om privatreligion och pietism. Själavårdens villkor i en narcissistisk tid. Tidskrift for Sjelesorg, 1994, 2-3, 14
Gudstjänstens psykologi och samhälleliga kontext. Ingår i Konsten att gå i kyrkan. Tro och Tanke. Svenska Kyrkans Forskningsråd, 1994, 4, 213-235.
 
Vägen inåt och den deduktiva teologin. Svensk Kyrkotidning, 1994. 43, 313-316.
Hur har du det med Gud? Om det kärnfulla väckelsespråkets särart. Från Bygd och Vildmark, 1994, 72-81.
Religionspsykologi och döende. Nordisk tidskrift för Palliativ medicin, dec 1994. 14-18
Skuld ooch ansvar. Skrifter från teologiska fakulteten i Åbo sjuttio år. 1994, 96-120
Existentiella frågor ur ett funktionellt perspektiv. ”Hälsa och existenteiia frågor, Forskningsrådsnämnden, 95:8;11.23
Sekularisering som kollektiv glämska. Svensk Kyrkotidning 1994, 84-88
Recension
Religionpsykologisk handbok på svenska. Rec av Wulff, D. Religionspsykologi del 1 och del 2. Studentlitteratur 1994, i Psykologtidningen, 50, 1994, 212-214.
 
1993
Böcker
Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna. Natur och Kultur 1993, 219 s
Artiklar
Liturgy as experience – the psychology of worship – a theoretical and empirical lacunae. Ingår I The Problem of Ritual, Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 1993, XV, 83-100.
The Psychology of Religion in Scandinavia. International Journal for the Psychology of religion, 1993, 3, 47-65.
Upplevelser i samband med högmässa. Reslutat och teoretisk fördjupning. Ingår i ”Gudstjänst i förändring. Red. Bäckström. A. Religionssocioloiska Skrifter, 7. 1993,121-148
Kapten Nemo, körsbärsträdet och psykoanalysen. Om övergångsobjekt och mystik hos Sven Delblanc s Livets ax och PO Enkvists Kapten Nemos bibliotek, Psykisk hälsa  1993, 34, , 24-36
Om andlig vägledning, djuppsykologi och språk. Svensk Kyrkotidning, 1993,42, 437-440
Om själavård, privatreligion och framtiden. Svensk Kyrkotidning, 1993, 89, 355-357
Recensioner
Mays myter, Rec av May, R Ropet efter myter. Norstedts. Årsbok för Kristen Humanism. 1993. 16-20
Skuldens ofrånkomlighet och medlidandets styrka. Ariel litterär tidskrift. C, 1993, 16-20
Styrkan i Aljosjas tystnad. Ingår i ”De lärdes bibliotek. Trettio Uppsala professorer om betydelsefulla böcker, red Strömholm, S. Atlantis 1993, 315-327
1992
Böcker
Identitet och fördjupning. Om handledning i kyrkligt arbete. Verbum, 1992, 144 s
Kapitel I bok
Psychology and the phenomenology of religion, ingår i Religion, personality and Mental Health, New York: Springer, 1992, 48-69
Artiklar
CG, Jung som teologi. Signum 1992, 2, 18, 52-57
Relationen mellan psykoanalys och skönlitteratur. Finsk tidskrift, 6-7, 1992
Pietismen är död, leve pietismen. Luleå Stifts Stiftsbok, 1992 37-44
Att se det osynliga. Linköpings stifts stiftsbok, 1992, 55-69
Tror religiösa människor på något?  Religion och livsfrågor, 1992:3, 18-19
Om CG Jung och symboler ingår i Religio: Möte med indisk religion, 1992 17-29
Livsfrågor och psykisk hälsa, Beskow, Suicidalitet och existentiella frågor. FRN/Läkarstämman 1992, 13-29
Sprickor i muren. Harry Martinssons Aniara läst som dystopi. Gnosis 19924, 82-93
Recension
Vere adest Rec av Illman, S Vere Adest, Religionspsykologisk tolkning av närvarotemat i Olof Hartmans romaner, Åbo 1991, Svensk teologisk Kvartalsskrift, 2, 1992, 156-159
Psykiatri och livsåskådning, Rec av Frankl V Psykiatern och själen. NoK 1991, Årsbok för kristen humanism 1992, 57
 
1991
 
Artiklar
Handledningens roll i diakonala året ”Kyrkans ungdom – Diakonala året” Forskningsrapport. Red Geyer, K. Rel bet vet avdelningen, Teol Inst, Uppsala
1991,65-88
Om Gud som den saknade. Gråstein og lengsel Skriver fra det teologiske fakultet, Praktisk teologisk seminar, Oslo 1991.72-79
Spiritualitet och yrkesidentitet. Om sekularisering inifrån och den pastorala handledningen. Ekumenisk orientering, 3, 1991, 5-12
Recensioner
Jung och humaniora. Uppsala Nya Tidning, 6 juni 1991
Rec av Barnaby, K & D´Acierno, CG Jung and the hermeneutics.Princeton University Press.
Längtan till det förlorade paradiset.
Rec av Dittes, J & Capps. D. The hunger of the heart: Reflexions on the confessions of Augustine, SSR Monograph Series. Purdue University.  Indigana Dagens Nyheter Tredje sidan när??
Neurologi och teologi. Om den metafysiska anemins genes. Läkartidningen, 1991, 34, 2600-2682
CG Jung ja symbolit  Vartija, 4/1991, 104 146-153.
Ytlig självbespegling ”En psykoterapeutisk klassiker. Rec av Frankl V Psykaitrin och själen. Årsbok för kristen humanism 1991, 114-115
 
Till långsamhetens lov.  Från Bygd och Vildmark, 1991, Luleå Stifts årsbok 78-89
¨
Artiklarna ”Allport, GW, Andligt äkenskap, Andlig vägledning, Andningsteknik, Anlag religiöst anlag, Alternativa medvetandetillstånd, Audition. Auktoritetstro, Berggrav, E, Björkhem J, Frankl, V Girgenssohn, K. Nationalencyklopedin del 1-4
 
1990
 
Böcker
Den outgrundliga människan. Livsfrågor, psykoterapi och själavård. Stockholm: Natur och Kultur, 1990,  319 s
 
Evighetetens ansikte. Essayer kring symbol och myt i konst, litteratur occh religion. /Red Wikström), O Religionspsykologisk Skriftserie nr 5, Åsak
 
Artiklar
Ritual studies in the history of religions: A challenge for
the psychology of religion. In Heimbrock.H.G. (Ed.), Current studies on rituals: Amsterdam:Rodopi, 1990  57-71
 
Om Gud som den saknade. I Evighetens ansikte – se ovan, s 53-61
Tio romenska skisser. Ingår i Evighetens ansikte se ovan s 83-95
Fattbart men ändå omätligt. Hyllning till den lilla världen i Fanny och Alexander. Evighetens ansikte se ovan, s 123-134.
Den innelåsta evighetens bultande nävar. Evighetens ansikte, se ovan 158-166
Psykoanalys i religionsvetenskaplig forskning. Psykologtidningen, 1990, 7, 4-11.
Det religiösa i religionen. Tro och Liv, 1990, 2, 16-26.
Själasörjarens dilemma. Pastoralpsykologisk forskning- ett försummat område. Svensk Teologisk Kvartalsskrift 66, 1990, 163-170
Gud som ”Gud” eller som Gud?  Tidskrift for sjelesorg,1990, 3, 29-34.
Att läsa långsamt. Om lyrik och teologi. Svensk Kyrkotidning, 1990, 612-615
Recensioner
Är Gud bara en tröst? John Hick vill överbrygga motsättningen i synen på religionens symbolspråk. Rec av Hick,J. An interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent.  Dagens Nyheter, 5 sept 1990 
Augustinus bekännelser som psykologiskt dokument. Rec av Capps, D (ed) Hunger of the heart. Reflexions on the confessions of Augustine. Signum 8, 1990, 236-240
Mystik och erfarenhet. Rec av Hoffman, B. Hjärtats teologi. Mystikens plats hos Martin Luther. Åsa, 1989. Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 1990, 66, 179-182
Kunskapens träd och moder jord. Rec av Uddenberg, N. Prometeus och Dryade. NoK, 1989, Svensk Kyrkotidning, 1990, 12, 486-487
Om Freud och Jung. Rec av Donn, L. Vänskapen som brast. Hammarström och Åberg, 1989. Årsbok för kristen humanism 1990, 109-110.
Freud i original Rec av Freud,S Orientering i psykoanalys samt  Jaget och detet. NoK 1989. Årsbok för kristen humanism 1990,  110-112.
Naturvetenskap och livsåskådning rec av Jersild, PC. Humpty Dumtpys fall. Livsåskådningsbok. Bonniers 1990. Svensk Kyrkotidning1990. 596-599
Att berätta sitt liv. Rec av Brattemo, CE. Den inre världen och dess språk. Åsak 1989. Tro och liv, 3, 1990, 37-38.
 
1989
 
Böcker
Sigmund Freuds religionskritik. En översikt. Religion och Samhälle. Religionssociologiska institutet, 1989:9. 47s
Bokkapitel
Att spjäna mot udden – kliniskt religionspsykologiska perspektiv. Ingår i Åkerlund, A. Morgonrodnadens vingar – en religiös uppgörelse. Religionspsykologisk skriftserie 6, 1989, 163-190
 
Den religiösa människan 2:a utvidgade uppl, 1988, (Plus Ultra)
 
Artiklar
Gud som en kollektiv projektion? Om sannings och funktionsfrågorna i Freuds religionspsykologi. Signum, 1989, 15,7, 220-225.
Possession as role-taking. Journal of Religion and Health, 1989,
28 (I), pp. 26-35.
Hjalmar Söderberg som samtalspartner. Budbäraren, febr 1989, s8
Finns det en levande mystik? Psykologtidningen, 1989, 12, 9-12
Religion som makt eller vanmakt. Om forskning, religion och psykoterapi. Tidskrift för Psykoterapi, 13, 1989, 35-29.
Bokkapitel
Gör livsfrågorna rumsrena. i Livets mysterier. En bok om ungdomar och livsfrågor. Barn och ungdomsdelegationen 1989,  19-26
Recensioner
Mystik och teologi. Rec av Källstad, Th, Innerlighetens religion. Åsak 1989
Svensk Kyrkotidning 1989 42, 482-483
Att lyssna till den inre världen. Rec av Brattemo, CE. Den inre världen och dess språk, Åsak 1989. Uppsala Nya Tidning, 1989 1228.
 
 
1988
 
Böcker
I drömmen – en syn om natten. Ett religionspsykologiskt symposium om drömmar. (Red Wikström, O) Religionspsykologiska skrifter nr 4, 144 s
Bokkapitel
Drömmen som forskningsområde mellan teologi och psykologi. I drömmen, i en syn om natten, 1988, 89-112.
Existentiella frågor och ledarskap. Alkhoholen och chefen, SAFs förlag, 1988, 11-27
Vart tog själen vägen? Ommänniskokunskap, konst och den religiösa identiteten. Vår Lösen, 6, 1988, 386-396
Barn i krise – religiöse barndomserfaringer. Barnesjen och kristentro.Red Hognestad, O, Rian, D, Religionsvetenskapligt institutt, Trondheim, 1988, 69-81
Artiklar
Psychology in the phenomenology of religion. A Critical Essay. Proceedings from the fourth Europan Colloqium in psychology of religion. Nijmegen sept 1988, 1-13. 20,
Religionspsykologins förnyelse. Uppsala Nya Tidning, 28 nov, 1988
Existentiella frågor i psykoterapin. Psykologtidningen 1988, 11-12
Rysk andlighet – apropå ett 1000 års jubileum. Svensk Kyrkotidning, 4, 34.
Recensioner
Mellan teologi och psykologi. Rec av Frankl, V Gud och det omedvetna Natur och Kultur 1987, Årsbok för kristen humanism, 1988, 108-110.
1987
 
Bok
Religionspsykologi nu. Religionspsykologiskt symposium Sigtuna 13-14 jan 1987, Red. Wikström, O. Religionspsykologisk skriftserie 2, 1987.
 
Bokkapitel
Jung, Yoga och symbolens funktion. Art i Mystik och verklighet. En festskrift till Hans Hof, Åsak 1987, 75-95
Artiklar
La recherche de modeles dans la société contemporaine, Bullentin 21 Sémanaire oecumenique International Strasbourg, 1987, 22-29
Roles, attributions and religion. Journal for the Scientific
Study of Religion, 1987 26 (3), pp. 82-90.
Herrnhutism, mariadyrkan och den heliga anorexin. Om psykoanalytisk teori i kyrkohistorien. Kyrkohistorisk årsskrift, 1987, 167-169
Att känna sig själv i sig själv. Om jagförlust och kultur Vår lösen, 1987,8, 452-460
Psalmboken som själasörjare. Svensk Kyrkotidning 1987, 27-28, 254-355
Recensioner
Recension av dr avh Sjödin, U, Osynlig religion. En studie i metod och teori.
Plus Ultra 1987, Svensk teologisk kvartalsskrift, 1, 1987, 81-85
 
1986
 
Artiklar
Barnens religiösa förställningar. Barn och familj, 1986, 3, 28
Fattbart men ändå omätligt. Hyllingen av den lilla världen som en ”implicit teologi” i Ingmar Bergmans Fanny och Alexander. Tidskrift för Sjelesorg 1986, 1, 25-32
Frihet för mig. Kyrkligt magasin, 1986, 4, 26-29
Hjalmar Sundén som essayist.
Årsbok för kristen humanism. 48, 1986, 168-170
Krakow, Benares och Munkviken. Luleå Stifts Årsbok 1986 84-92,
Mental imagery and religion. Theory and experiment. In
Lans, J (Ed.), Current issues in the psychology of religion (pp. 153-163).
1986 Amsterdam: Rodopi.
Omvändelsen – psykologiska synpunkter. Tro och Liv 1986, 3, 2-9
Religionpsykologi i mitten av 1980 talet. Kritisk forum for praktisk teologi (Danmark) 1986, 26, 5-24.
Relgionspsykologi och skönlitteratur. Teoretiska och metodiska problem – i Sven Lidman mellan psykologi och teologi. Ett symposium kring litteratur, biografi och psykologi. Red Brattemo CE och Wikström, O. Religionspsykolotiska skrifter. 1, Uppsala 1986, 5-35.
Själavården i framtidens kyrka. Halvårsskrift för Praktisk teologi (norska) , 2, 20-31
Sven Stolpe i Sigtuna. Uppsala Nya Tidning, 5 mars 1986
1985
Bok
Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin. (tills m Antoon Geel)  Lund:Plus Ultra 1985, 388 s. 
Artiklar
Varför blir människan religiös?  Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 1985, 3, 10-37.
Om Gud som den saknade – en skiss. Gnosis 1985 2, 50-53.
Om vården av det inre livet. Svensk Kyrkotidning 1985  58, 710-711
Religion och psykisk hälsa. Läkartidningen, 49,  4330-4331
Religionspsykologi – en gränsvetenskap. Psykologtidningen, 23, 1985, 14-15
Religionspsykologisk forsknings,. Uppsala Nya Tidning, 5 nov 1985
 
1984
 
Bok
 
Hypnos, symboldrama och religion. Besatthet, spontan religion och extas. Åbo Akademis Skriftserie.
 
1983
 
Artiklar
Hypnosis in the Psychology of Religion. Possessional Expericence as interaction of emotion of cognition. An experimental Study. Proceedings of the Colloquium of Europena Psychologists of Religion xxxx
Religion och åldrande. Ett religionspsykologiskt perspektiv.  Äldre i Samhället. Red Tornstam, L Liber 1983.
Mytens psykologiska funktion. Ett tema I CG Jungs och S Freuds brevväxling 1908-1913. Religionsvetenskaplig skriftserie nr 2  Åbo 40 s
Ålderdomens religiositet. Tidskrift för Sjelesorg. 3, 1983, sid xxx
Rec
Det bortträngdas återkomst.Rec av Duerr,H.P. Drömtid. Omgränsen mellan det vilda och det civiliserade. 1982,Årsbok för kristen humanism 45 xx
Drömmens teologi. Rec av Hillerdal, G. I drömmen av natten och Bjerre, P. Drömmens helande kraft.  Svensk Pastoraltidskrift. xx 
 
1982
 
Böcker
Raskolnikov – den kluvnes väg till helhet i Dostojevskijs Brott och Straff.. (144p) Lund:Doxa.
De ofrånkomliga orden – psykologiska studier i modern svensk skönlitteratur (156s). Stockholm:Gummessons.
Artiklar
Possession as a Clinical Phenomenon. A Critique of the Medical Model. Religous Ecstasy. Scripta institutii Donneriani Åboiensis XI, 1982, 87-102.
Myten, hjärnan och Samuels Gud. En religionpsykologisk essay. Föreningen lärare i religionskunskap årsbok. Sid.xxx
 
Recension
Vart har jaget tagit vägen ? Rec av Håkansson, Kaj Dubbla verkligheter. Om psykoterapi, social identitet och verklighetsuppfattning. Stockholm 1981. Årsbok för Kristen Humanism 1982, 113-115.
1981
Artiklar.
Åldrande och religiositet. Tidsskriftsöversikt. Religionssociologiska Instituetets Skrifter 1981:7  14 s.
Att vara handledare i kyrkligt arbete. Praktiska och psykologiska synpunkter. Diakoniaktuellt nr 26, Svenska Kyrkans Skriftserie, Sthlm 1981, 18
Präst och läkare. Religionspsykologiska och vetenskapsteoretiska synpunkter, Inter Medicos, 2, 24, 1981, 52-55.
Evangelium till den enskilde Svensk Pastoraltidskrift. 22, 1981, 936-939
Recensioner
 
Himmelsk hjärntvätt. Rec av Edwards, Ch. Himmelsk hjärntvätt. Skeab 1981, Årsbok för Kristen Humanism, 43,1981, 190-192.
Religion och psykologi. Rec av Meyers, Don E, The positive thinkers, religion as pop psychology from Mary Baker Eddy to Oral Roberts. NY 1989, Kyrkohistorisk Årsskrift 81, 1981, 220-221.
1980
Bok
Stöd eller börda? Religionens roll i psykiatri och psykoterapi. En religionspsykologisk studie. Skeab: Stocholm, 254 s.
Artiklar
A case of ” Possesion”. Genesis and Therapy. Archiv für Religionspsychologie, Bd 14, 212-227
Kristusbilden i Kristineberg. Historiska och religionspsykologiska aspekter. Kyrkohistorisk årsskrift 80,1980 99-112.
Recensioner
Att kritisera mästaren. Rec av Fromm, E. Freuds psykoanalys – mästerskap och begränsningar. St Lukasstiftelsens  kvartalsmeddelanden 27,1980, s 7-8.
Ekström som mystiker. Rec av Geels A. Mystikern Hjalmar Ekström 1885-1962. Doxa Malmö 1980. Kyrkohistorisk årsskrift 80, 1980, 181-183
 
Orden som fängslar. Rec av Mattis, I. Orden som fängslar oss. 1980. St Lukasstiftelsens kvartalsmeddelanden 4, 9-10.
Psykoterapi och/eller själavård. Rec av Stadler, K. Psykoterapi och religion, några personliga funderingar Skeab 1979 och Sjöström, H. Själavård ifrågasatt – från Poul Bjerre till Göte Bergsten, Skeab 1979. Årsbok för Kristen Humanism, 42, 1980, 237-241
 
1979
Artiklar
Psychotherapy and/or religion? Cognitive Aspects on the relation between Religion and psychoterapy. Proceedings of the Colloquy of European Psychologists of Religion, Nijmegen, Holland.
Inifrån. Att umgås med Dostojevskij. Skribent.2, 3-4, 18-19.
Recensioner
Religionspsykologi och teologi. Rec av Kolsnaes, Åbenbaring og oplevelse. Oslo;Luther Forlag 1978 Årsbok för Kristen Humanism 41, 87-93
 
1978
Artikel
Religion in Psychiatric Press 1972-1976. i Psychological Studies on Religious Man, Ed, Källstad, Th. Uppsala 1978, 195-218.
Bibliography of Hjalmar Sundén. Professor Hjalmar Sundéns writings 1929-1977.  i Psychological Studies on Religiöous Man, Ed, Källstad, Th. Uppsala 1978, 243-252.
Ekklesiogen vindfobi. Interaktion mellan emotiva och
kognitiva element i en religiöst betingad neuros. En fallbeskrivning.
Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 54, pp. 165-171.
Religion, psykologi och neuros
Psykisk hälsa, 1978,1  22-37
Recension
Depression och religiositet. Rec av Hole, G. Der Glaube bei Depressiven. Religionspsychopathologische Untersuchung. Enke Verlag 1974 Läkartidningen  75, s 3466-3467.
Livssyn och skuldupplevelse. Människosyn och skuldupplevelse. Svenska kyrkans diakoninämnd, konferensrapport, 28-30 s 1-18.
Religion, psykologi och neuros. Psykisk hälsa. Svenska föreningen för psykisk hälsovård, 19, 1978, 22-37.
Själavård och/eller psykoterapi. Några synpunkter. Carex 3, 102-108
Seelsorge an Sterbenden. Rec av Winter, F. Seelsorge an Sterbende und Trauernden. Vandenhoeck  & Ruprecht 1976 Theologische Literaturzeitung 103, s 776.
Människosyn och själavård. Rec av Hedman, F. Människosyn och vårdmodeller, Åbo, Årsbok för Kristen Humanism 40, 1978, 170-172.
 
1975
 
Bok
Guds ledning – en psykologisk studie av åldrandets fromhet.  Acta Universitatis Uppsaliensis Psychologia Religionum nr 4  208 s. (Diss)
 
1972
 Artikel
Sjukhusprästens roll. Församlings och pastoratsförvaltning 5, 177-180 samt 6. 209-219
1971
Sjukhusprästens roll. En explorativ undersökning, Trebetygsuppsats, stencil Teologiska Institutionen, Uppsala universitet. 48 sid.